Beleidsplan

Registratie:
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41158125 en bij de belastingdienst onder dossiernummer 8167.48.767.

Doelstelling:
Stichting Zobero zamelt geld en goederen in voor de bevolking die onder de armoedegrens leeft, (kinder)ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, gehandicapten en ouderenverzorgingshuizen in Roemenië. Eén maal per jaar gaat een transport van ongeveer vijf vrachtwagencombinaties met hulpgoederen vanuit Benthuizen naar Roemenië, die daar worden overhandigd aan onze contacten in Bacau, Savanesti en Suceava. Deze contacten zorgen voor het goed verspreiden van de hulpgoederen en legt altijd verantwoording af aan stichting Zobero
De inzameling en verzending van hulpgoederen wordt verzorgd door vrijwilligers, die voornamelijk uitkijken naar baby, kinder- en volwassen kleding, schoeisel, zeep, conserven, schoolmeubilair zoals tafels en stoelen, etc.

Werkzaamheden die de stichting verricht:
De stichting zamelt diverse goederen in zoals kleding, schoeisel, zeep, conserven, schoolmeubilair etc., sorteert de goederen en maakt de goederen verzendklaar voor transport.
De stichting beheert een website en geeft jaarlijks minimaal één nieuwsbrief uit over deze activiteiten.

Bestuur:
De stichting bestaat uit 5 bestuursleden die aftreden volgens rooster en herbenoemd kunnen worden. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Beloning bestuurders:
De bestuurders van Stichting Zobero ontvangen geen beloning.

Opheffing:
Bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo aan een ander te benoemen goed doel.

Statuten:
De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder winstoogmerk.

Administratie:
De stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt: dat er geen beloningen aan bestuurders worden uitgegeven, de aard en de omvang van de kosten van werving en beheer evenals de anderen door de instelling gemaakte kosten, de aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de instelling.
Jaarlijks wordt het financieel verslag van de stichting beoordeeld door een administratiekantoor.

Beperkt eigen vermogen:
Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting. Het vermogen kan sterk wisselen doordat de opbrengst van donaties, giften en inzamelingsacties fluctueren en gebruikt worden voor de kosten voor het transport naar Roemenië.

Beheer en bestedingen van het vermogen:
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Met het vermogen mogen geen beleggingen worden gedaan.

Werven van fondsen:
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige, maar effectieve, directe
manier zoals oproep via e-mail, collecte kerken, marktverkoop, braderieën, speciale acties etc.
Naast donaties van donateurs, die een bijdrage geven, ontvangt de stichting ook donaties van bijvoorbeeld kerken, individuele donateurs, speciale acties door derden, sponsors, statiegeldacties etc.

Kosten van werving van geld:
De stichting is primair een fonds wervende instelling waarbij het streven is dat de wervingskosten zo klein mogelijk worden gehouden.
De kosten van inzamelingsacties moeten zo klein mogelijk worden gehouden in verhouding tot de opbrengsten. Deze verhouding ligt per inzamelingsactie verschillend. Acties mogen alleen gehouden worden als de opbrengst de kosten ruimschoots overstijgt. Per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.

Laatst geactualiseerd in 2014.